ภาพกิจกรรมประทับใจ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม
นำคณะครู นักเรียนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กล่าวปฏิญญา
โรงเรียนสุจริต ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
และแสดงสัญลักษณ์โรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม