เกี่ยวกับโรงเรียน

Print
Category: โรงเรียน
Published Date
Written by Super User
Hits: 3277

     โรงเรียนท่าทองพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตั้งอยู่เลขที่ 91/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000 โทรศัพท์ 0-5533-3034-6 มีพื้นที่จานวน 35 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินของวัด ศรีรัตนาราม (จูงนาง) เปิดสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2536