ภาพกิจกรรมประทับใจ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

นายเพลิน นิยมกูล (2522-2526) ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

นายสมพร ขุนพิลึก (2526-2527) ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

นายชาญ อริยวงค์ (2527-2530) ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

นายไพจิตร วัฒนากุล (2530-2535) ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

นายสมศักดิ์ โคกทอง (2535-2541) ตำแหน่งผู้อำนวยการ

นายบุญชู ดิษฐ์แก้ว (2541-2544) ตำแหน่งผู้อำนวยการ

นายไสว แก้วเกตุ (2544-2552) ตำแหน่งผู้อำนวยการ

นายบรรจง เลิศเสม (2553- 2554) ตำแหน่งผู้อำนวยการ

นายสุริยา จันทิมา (2554 – 2562) ตำแหน่งผู้อำนวยการ

นางบุปผา  ทองน้อย (2563 - ปัจจุบัน) ตำแหน่งผู้อำนวยการ