ภาพกิจกรรมประทับใจ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 
ชั้น จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 จำนวนห้อง 
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 31 16 47 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 27 30 57 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 46 33 79 2
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 104 79 183 6
มัธยมศึกษาปีที่ 4 33 18 51 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 23 35 58 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 15 21 36 2
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 71 74 145 6
รวม 175 153 328 12

นายเพลิน นิยมกูล (2522-2526) ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

นายสมพร ขุนพิลึก (2526-2527) ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

นายชาญ อริยวงค์ (2527-2530) ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

นายไพจิตร วัฒนากุล (2530-2535) ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

นายสมศักดิ์ โคกทอง (2535-2541) ตำแหน่งผู้อำนวยการ

นายบุญชู ดิษฐ์แก้ว (2541-2544) ตำแหน่งผู้อำนวยการ

นายไสว แก้วเกตุ (2544-2552) ตำแหน่งผู้อำนวยการ

นายบรรจง เลิศเสม (2553- 2554) ตำแหน่งผู้อำนวยการ

นายสุริยา จันทิมา (2554 – 2562) ตำแหน่งผู้อำนวยการ

นางบุปผา  ทองน้อย (2563 - ปัจจุบัน) ตำแหน่งผู้อำนวยการ

วิสัยทัศน์
     “โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่อาเซียน เป็นต้นแบบ ในการสืบสานจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านอาชีพและเทคโนโลยี ดำรงชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ”

พันธกิจ
    1. จัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้เป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ สุข รักษ์ความเป็นไทยใฝ่สันติ
    2. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
    3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของชุมชน
    4. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะ ความสามารถ เข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ

เป้าประสงค์
    1) ผู้เรียนมีความรู้ตามศักยภาพของตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะผู้เรียนเป็นผู้มี วินัย ใฝ่เรียนรู้ สามารถรวมพลังสร้างสรรค์สังคม และรักษ์ความเป็นไทยใฝ่สันติ
    2) ภูมิทัศน์ของโรงเรียนมีความร่มรื่น สวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ จัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
    3) มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Educational Management System :IEMS) ที่ใช้ MSPA ในการขับเคลื่อนได้แก่ การระดมทรัพยากร (M-Mobilization) การใช้กลยุทธ์ S-Strategy) การมีส่วนร่วม (P-Participation) และความเป็นอิสระ(AAutonomy) ล่องตัวในการสร้างความโดดเด่นทางวิชาการ
    4) บุคลากรมีทักษะ ความสามารถสอดคล้องกับยุคปฏิรูป เข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ

   โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 91/1 หมู่ที่ 4 ต าบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โทรศัพท์ 055-333034 โทรสาร 055-333035 Website : www.ttp.ac.th E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   มีเขตพื้นที่บริการ จ านวน 16 หมู่บ้าน คือ ตำบลท่าทอง ตำบลท่าโพธิ์ - หมู่ที่ 1 บ้านกรอก - หมู่ที่ 1,2 บ้านวังส้มซ่า - หมู่ที่ 2 บ้านวัดจุฬามณี - หมู่ที่ 3 บ้านวังวน - หมู่ที่ 3 บ้านท่าทอง - หมู่ที่ 4 บ้านคลองคู - หมู่ที่ 4 บ้านโป่งหม้อข้าว,บ้านจูงนาง - หมู่ที่ 5,6 บ้านยางเอน - หมู่ที่ 5 บ้านท่าทอง - หมู่ที่ 6 บ้านวัดหอม(วัดพริก, วัดหล่ม) - หมู่ที่ 6 บ้านไร่ - หมู่ที่ 7 บ้านท่าโพธิ์ - หมู่ที่ 8 บ้านวังกะบาก - หมู่ที่ 8 บ้านแขก - หมู่ที่ 10 บ้านต้นหว้า - หมู่ที่ 9 บ้านคลองหนองเหล็ก โรงเรียนท่าทองพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา มีพื้นที่จำนวน 35 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินของวัดศรีรัตนาราม (จูงนาง) เปิดสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 และได้รับอนุมัติให้เปิดสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2536

สัญลักษณ์

 

 

ปรัชญา : สุวิชาโน ภว โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

 

สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน – เหลือง

สีน้ำเงิน หมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชาการ ความเข้มแข็ง อดทน

สีเหลือง หมายถึง ผู้มีจิตใจดีงามเปี่ยมด้วยคุณธรรม

 

คำขวัญ : รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

 

อักษรย่อ : ท.พ.