ชั้น จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 จำนวนห้อง 
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 31 16 47 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 27 30 57 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 46 33 79 2
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 104 79 183 6
มัธยมศึกษาปีที่ 4 33 18 51 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 23 35 58 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 15 21 36 2
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 71 74 145 6
รวม 175 153 328 12