ชั้น จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 จำนวนห้อง 
ชาย หญิง รวม  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 25 23 48   2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 29 17 46   2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 29 30 59   2
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 83 70 153   6
มัธยมศึกษาปีที่ 4 27 19 46   2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 28 17 45   2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 21 29 50   2
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 76 65 141   6
รวม 159 135 294   12