โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 91/1 หมู่ที่ 4 ต าบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โทรศัพท์ 055-333034 โทรสาร 055-333035 Website : www.ttp.ac.th E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   มีเขตพื้นที่บริการ จ านวน 16 หมู่บ้าน คือ ตำบลท่าทอง ตำบลท่าโพธิ์ - หมู่ที่ 1 บ้านกรอก - หมู่ที่ 1,2 บ้านวังส้มซ่า - หมู่ที่ 2 บ้านวัดจุฬามณี - หมู่ที่ 3 บ้านวังวน - หมู่ที่ 3 บ้านท่าทอง - หมู่ที่ 4 บ้านคลองคู - หมู่ที่ 4 บ้านโป่งหม้อข้าว,บ้านจูงนาง - หมู่ที่ 5,6 บ้านยางเอน - หมู่ที่ 5 บ้านท่าทอง - หมู่ที่ 6 บ้านวัดหอม(วัดพริก, วัดหล่ม) - หมู่ที่ 6 บ้านไร่ - หมู่ที่ 7 บ้านท่าโพธิ์ - หมู่ที่ 8 บ้านวังกะบาก - หมู่ที่ 8 บ้านแขก - หมู่ที่ 10 บ้านต้นหว้า - หมู่ที่ 9 บ้านคลองหนองเหล็ก โรงเรียนท่าทองพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา มีพื้นที่จำนวน 35 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินของวัดศรีรัตนาราม (จูงนาง) เปิดสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 และได้รับอนุมัติให้เปิดสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2536

สัญลักษณ์

 

 

ปรัชญา : สุวิชาโน ภว โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

 

สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน – เหลือง

สีน้ำเงิน หมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชาการ ความเข้มแข็ง อดทน

สีเหลือง หมายถึง ผู้มีจิตใจดีงามเปี่ยมด้วยคุณธรรม

 

คำขวัญ : รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

 

อักษรย่อ : ท.พ.