วิสัยทัศน์
     “โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่อาเซียน เป็นต้นแบบ ในการสืบสานจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านอาชีพและเทคโนโลยี ดำรงชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ”

พันธกิจ
    1. จัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้เป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ สุข รักษ์ความเป็นไทยใฝ่สันติ
    2. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
    3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของชุมชน
    4. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะ ความสามารถ เข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ

เป้าประสงค์
    1) ผู้เรียนมีความรู้ตามศักยภาพของตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะผู้เรียนเป็นผู้มี วินัย ใฝ่เรียนรู้ สามารถรวมพลังสร้างสรรค์สังคม และรักษ์ความเป็นไทยใฝ่สันติ
    2) ภูมิทัศน์ของโรงเรียนมีความร่มรื่น สวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ จัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
    3) มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Educational Management System :IEMS) ที่ใช้ MSPA ในการขับเคลื่อนได้แก่ การระดมทรัพยากร (M-Mobilization) การใช้กลยุทธ์ S-Strategy) การมีส่วนร่วม (P-Participation) และความเป็นอิสระ(AAutonomy) ล่องตัวในการสร้างความโดดเด่นทางวิชาการ
    4) บุคลากรมีทักษะ ความสามารถสอดคล้องกับยุคปฏิรูป เข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ

 
ชั้น จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2565 จำนวนห้อง 
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 33 19 52 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 25 22 47 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 28 17 45 2
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 86 58 144 6
มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 24 38 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 22 19 41 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 28 17 45 2
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 64 60 124 6
รวม 150 118 268 12

นายเพลิน นิยมกูล (2522-2526) ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

นายสมพร ขุนพิลึก (2526-2527) ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

นายชาญ อริยวงค์ (2527-2530) ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

นายไพจิตร วัฒนากุล (2530-2535) ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

นายสมศักดิ์ โคกทอง (2535-2541) ตำแหน่งผู้อำนวยการ

นายบุญชู ดิษฐ์แก้ว (2541-2544) ตำแหน่งผู้อำนวยการ

นายไสว แก้วเกตุ (2544-2552) ตำแหน่งผู้อำนวยการ

นายบรรจง เลิศเสม (2553- 2554) ตำแหน่งผู้อำนวยการ

นายสุริยา จันทิมา (2554 – 2562) ตำแหน่งผู้อำนวยการ

นางบุปผา  ทองน้อย (2563 - ปัจจุบัน) ตำแหน่งผู้อำนวยการ