นางบุปผา  ทองน้อย  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ : 0931313939
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางวิไลวรรณ  อุทธตรี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานวิชาการ
โทร : 0866802451
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
นายสมศักดิ์  ลิ้ใคงงาม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
โทร : 0815347554
Email : adminThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นายสงัด  ดาทอง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
โทร : 0864615398
Email : sgunThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางสุปรานีย์  เนตรจินดา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร : 0923147778
Email : supaneeThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
นายมานะ  กลึงกลิ่น
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 0816050121
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.