นางบุปผา  ทองน้อย  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ : 0931313939
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นายวิสูตร  แก้วสวัสดิ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานวิชาการ
โทร : 0897060868
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
นายมานะ  กลึงกลิ่น
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
โทร : 0816050121
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นายสงัด  ดาทอง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
โทร : 0864615398
Email : sgunThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางสุปรานีย์  เนตรจินดา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร : 0923147778
Email : supaneeThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
นางพัชรินทร์  รั้งท้วม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 0872105040
Email : patcharaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.