โรงเรียนท่าทองพิทยาคมมีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพบุคคลสําคัญที่จะทําให้การดําเนินงานตามภารกิจสําเร็จตามภารกิจ ดังกล่าว คือ ครูและบุคคลา ทางการศึกษา เพราะคนเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในปัจจัยการบริหารจากเหตุผล ดังกล่าว โรงเรียนจึงประกาศนโนบาย การบริหารทรัพยากรบุคคลดังนนี้

      1. จัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ อย่างไม่ เป็นธรรม คํานึงถึงระบบคุณธรรม โดย
         1.1 การรับบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคคลทางการศึกษาและ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต้องคํานึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรมและ ประโยชน์ของทางราชการ
         1.2 การบริหารงานบุคคล ต้องคํานึงผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพขององค์กร ลักษณะ งานโดย ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม มีความเป็น กลางทางการเมือง
         1.3 พิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหน่งและการให้ประโยชน์อื่นแก่ ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และ ความประพฤติ
         1.4 การดําเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ ตลอดจน ป้องกันการกระทําผิดวินัยและเสริมสร้างพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลการทางการศึกษาให้ เป็นผู้มีวินัย

      2. เพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต      มีขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์

      3. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาและกํากับดูแลให้ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาปฏิบัติราชการ ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ