ภาพกิจกรรมประทับใจ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ื 1/2 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องใน “วันอาสาฬหบูชา” ประจำปี 2563 ณ วัดศรีรัตนาราม (จูงนาง)