ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

1.1 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 91/1 หมู่ที่ 4 ตําบลท่าทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 055-333034
โทรสาร -
Website : www.ttp.ac.th
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1.3 มีเขตพื้นที่บริการ จํานวน 16 หมู่บ้าน คือ ตําบลท่าทอง
ตําบลท่าโพธิ์

- หมู่ที่ 1 บ้านกรอก

- หมู่ที่ 1,2 บ้านวังส้มซ่า - หมู่ที่ 2 บ้านวัดจุฬามณี

- หมู่ที่ 3 บ้านวังวน - หมู่ที่ 3 บ้านท่าทอง

- หมู่ที่ 4 บ้านคลองคู - หมู่ที่ 4 บ้านโป่งหม้อข้าว,บ้านจูงนาง - หมู่ที่ 5,6 บ้านยางเอน - หมู่ที่ 5 บ้านท่าทอง

- หมู่ที่ 6 บ้านวัดหอม(วัดพริก, วัดหล่ม) - หมู่ที่ 6 บ้านไร่

- หมู่ที่ 7 บ้านท่าโพธิ์ - หมู่ที่ 8 บ้านวังกะบาก

- หมู่ที่ 8 บ้านแขก - หมู่ที่ 10 บ้านต้นหว้า

- หมู่ที่ 9 บ้านคลองหนองเหล็ก

โรงเรียนท่าทองพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา มีพื้นที่จํานวน 35 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินของวัดศรีรัตนา ราม (จูงนาง) เปิดสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 และได้รับอนุมัติให้เปิดสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2536