นางสาวอวยพร สุรินทร์ประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม มอบเกียรติบัตรผู้มีความประพฤติดี ด้าน “ความซื่อสัตย์สุจริต” ประจำปีการศึกษา 2565 ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้แก่คณะครู และนักเรียน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาคุณงามความดีีต่อไป เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565