นางสาวอวยพร สุรินทร์ประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม มอบเกียรติบัตรผู้มีความประพฤติดี ด้าน “ความซื่อสัตย์สุจริต” ประจำปีการศึกษา 2565 ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้แก่คณะครู และนักเรียน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาคุณงามความดีีต่อไป เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

นายพงษ์มณู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้” ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 มีนายวิโรจน์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะป้องกันตัวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และปลูกจิตสำนึกแก่เด็ก เยาวชนให้เกิดความรัก หวงแหนศิลปะ ป้องกันตัวที่บรรพบุรุษได้สรรสร้างไว้ให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 10 โรงเรียน ได้แก่ รร.วัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์) รร.สวนเมี่ยงวิทยา รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รร.บางกล่าวพิทยาคม รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม รร.บ้านเนินทอง รร.วัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) รร.ท่าทองพิทยาคม รร.วัดแหลมโพธิ์ และรร.พุทธชินราชพิทยา
โดยนางสาวอวยพร สุรินทร์ประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนท่าทองพิทยาคม วันที่ 16 ธันวาคม 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยนางสาวอวยพร สุรินทร์ประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม พบปะผู้ปกครองนักเรียน และมอบนโยบายการบริหารงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงาน ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร แนวทางการดำเนินงาน และครูที่ปรึกษาพบปะผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้้าใจเกี่ยวกับการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ผลการเรียน กฎระเบียบของโรงเรียน พฤติกรรม และอื่น ๆ ณ หอประชุมโรงเรียนท่าทองพิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

1.1 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 91/1 หมู่ที่ 4 ตําบลท่าทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 055-333034
โทรสาร -
Website : www.ttp.ac.th
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1.3 มีเขตพื้นที่บริการ จํานวน 16 หมู่บ้าน คือ ตําบลท่าทอง
ตําบลท่าโพธิ์

- หมู่ที่ 1 บ้านกรอก

- หมู่ที่ 1,2 บ้านวังส้มซ่า - หมู่ที่ 2 บ้านวัดจุฬามณี

- หมู่ที่ 3 บ้านวังวน - หมู่ที่ 3 บ้านท่าทอง

- หมู่ที่ 4 บ้านคลองคู - หมู่ที่ 4 บ้านโป่งหม้อข้าว,บ้านจูงนาง - หมู่ที่ 5,6 บ้านยางเอน - หมู่ที่ 5 บ้านท่าทอง

- หมู่ที่ 6 บ้านวัดหอม(วัดพริก, วัดหล่ม) - หมู่ที่ 6 บ้านไร่

- หมู่ที่ 7 บ้านท่าโพธิ์ - หมู่ที่ 8 บ้านวังกะบาก

- หมู่ที่ 8 บ้านแขก - หมู่ที่ 10 บ้านต้นหว้า

- หมู่ที่ 9 บ้านคลองหนองเหล็ก

โรงเรียนท่าทองพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา มีพื้นที่จํานวน 35 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินของวัดศรีรัตนา ราม (จูงนาง) เปิดสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 และได้รับอนุมัติให้เปิดสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2536

By putting all of your content into nested categories you can give users and search engines access to everything using a menu.